Feriefondens vedtægter

Feriefondens vedtægter

Feriefonden arbejder efter et sæt vedtægter, der er godkendt af Feriekontoret, som hører under Arbejdsdirektoratet (nu Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering)

Vedtægt for Randers og Samsø Kommuners Feriefond

Fondens navn og hjemsted

§ l.  Fondens navn er: Randers og Samsø kommuners Feriefond.

Stk. 2. Dens hjemsted er Randers Kommune.

Fondens formål
§ 2.  Fondens midler anvendes til ferieformål for medarbejdere ved Randers og Samsø Kommuner.

Stk. 2. Såfremt udleje til medarbejderne ikke er mulig, kan bestyrelsen beslutte at udleje sine feriefaciliteter til medarbejdere, der ved fratræden fra kommunerne, som er nævnt i stk. 1, forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager. Denne udlejning af feriefaciliteterne skal være af et begrænset omfang set i forhold til udlejning til medarbejderne.
 

Fondens bestyrelse
§ 3.  Bestyrelsen for fonden består af 7 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er medarbejderrepræsentanter fordelt med 5 fra Randers Kommune og 1 fra Samsø Kommune og 1 medlem er ledelsesrepræsentant fra Randers Kommune. Valg af medlemmer til bestyrelsen foretages hvert 2. år i 1. kvartal, mens ledelsesrepræsentanten vælges permanent. Genvalg kan finde sted.


Stk. 2. Bestyrelsens medarbejderrepræsentanter vælges blandt kommunernes ansatte efter indstilling fra Hovedsamarbejdsudvalgene. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Af medarbejderrepræsentanterne afgår 2 medlemmer fra Randers Kommune og 1 medlem fra Samsø Kommune i lige år og 3 medlemmer fra Randers Kommune i ulige år. Samtidig vælger hver kommune en 1. og 2. suppleant.
Ansatte i kommunens personaleafdeling og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens§ 7.
 
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Formanden og næstformanden kan ikke vælges blandt ansatte i kommunernes personaleafdelinger eller blandt ansatte, som repræsenterer ledelsen.

Stk. 5. Fondens bestyrelse træffer afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden eller i dennes fravær næstformanden den afgørende stemme. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Stk. 7. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 4.  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og træffer bestemmelse om anvendelse og administration af fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og reglerne i bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for udleje af fondens feriefaciliteter til medarbejderne i takt med, at feriefaciliteterne bliver etableret samt for tildeling af tilskud til leje, rejser og rejseudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen drager omsorg for tilsyn og vedligeholdelse af fondens feriefaciliteter. Administrationen vedrørende den daglige udleje varetages efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 4. Fondens bestyrelse må kun med Arbejdsdirektoratets samtykke foretage eller medvirke til dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive.

§ 5.  Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal udtræde, hvis pågældende er under konkurs.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, der på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Fondens kapital
§ 6.  Den fortsættende fond er Randers Kommunes Feriefond.
Den fortsættende fond er en fusion af Randers Kommunes Feriefond og Femkløverfonden.

Stk. 2. Randers Kommune er pr. 1. januar 2007 sammenlagt med Langå Kommune (75%), Mariager Kommune (20%), Nørhald Kommune (100%), Purhus Kommune (100%) samt Sønderhald Kommune (53%), der tilsammen danner den ny Randers Kommune.

Randers Kommunes Feriefond udgør den fortsættende fond, og de 5 øvrige sammenlægningskommuner har deltaget i 2 fælleskommunale feriefonde, som ophører pr. 31. december 2006 hertil kommer Samsø Kommune, som har været del af Femkløverfonden og som er udenfor den ovenfor nævnte kommunesammenlægning. På grund af at amterne i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 er blevet nedlagt, fordeles Århus Amts Feriefonds midler til feriefondene i kommunerne i det tidligere Århus Amt.

Stk. 3. Pr. 1. januar 2007 udgør de oprindelige kommuners bidrag til egenkapitalen følgende beløb:

Randers Kommunes Feriefond 15.921.129 kr.
Langå Kommune (Femkløverfonden) 728.590 kr.
Mariager Kommune (Femkløverfonden) 20 % af 697.405 kr. 139.481 kr.
Nørhald Kommune (Femkløverfonden) 1.078.813 kr.
Purhus Kommune (Femkløverfonden) 767.703 kr.
Sønderhald Kommune (Djurslands Feriefond) 0 kr.
Samsø Kommune (Femkløverfonden) 361.797 kr.
Århus Amts Feriefond 2.358.000 kr.
I Alt 21.355.513 kr.

Stk. 4. Pr. 1. januar 2007 udgør de akkumulerede feriepenge overført fra de oprindelige kommuner følgende beløb:

Randers Kommunes Feriefond 9.158.331 kr.
Langå Kommune (Femkløverfonden) 784.803 kr.
Mariager Kommune (Femkløverfonden) 20 % af 751.213 kr. 150.242 kr.
Nørhald Kommune (Femkløverfonden) 1.162.045 kr.
Purhus Kommune (Femkløverfonden) 826.932 kr.
Sønderhald Kommune (Djurslands Feriefond) 0 kr.
Samsø Kommune (Femkløverfonden) 389.710 kr.
Århus Amts Feriefond 2.358.000 kr.
I alt 14.830.063 kr.

Stk. 5. Fondens midler tilvejebringes ved, at ikke hævet feriegodtgørelse og ikke afholdte ferietimer fra Randers og Samsø Kommuner overføres til fonden, der herefter indbetaler statskassens andel, jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge. Fondens midler skal være anbragt i et pengeinstitut på en konto, der tilhører fonden, eller eventuelt i obligationer med kort løbetid.

Stk. 6. Bestyrelsen skal påse, at der til enhver tid hensættes et passende beløb, således at fonden kan honorere eventuelle krav på udbetalinger til lønmodtagere i medfør af ferielovens § 44, stk. 5.
 
Årsrapport og revision
§ 7.  Fondens regnskabsår er fra l. januar til 3l. december.

Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde en årsrapport med driftsbudget, der skal opfylde de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

§ 8.  Bestyrelsen skal sørge for, at fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, af en registreret revisor eller af Kommunernes Revision. Bestyrelsen skal senest 4 uger efter udpegelsen af revisor meddele Arbejdsdirektoratet, hvem der er udpeget, jf. blanket D. Det gælder også ved skift af revisor.

§ 9.  Revisor skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

Stk. 2. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal give revisor de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 10. Senest 30. juni efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen sende den underskrevne og reviderede årsrapport til Arbejdsdirektoratet. Bestyrelsen skal vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.
 
Tegningsregler
§ 11.  Fonden tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forening med kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af den samlede bestyrelse.
 
Ændring af vedtægten
§ 12.  Ændring af vedtægten kan ske efter forudgående godkendelse af Arbejdsdirektoratet.

Fondens opløsning

§ 13.  Fonden kan opløses, hvis bestyrelsen beslutter det, og opløsningen godkendes af Civilstyrelsen efter indstilling fra Arbejdsdirektoratet.

Stk. 2. Ved opløsning af fonden, skal feriefaciliteterne sælges, og den del af salgsprovenuet, der må antages at hidrøre fra uhævede feriepenge, indbetales sammen med de uhævede feriepenge, der endnu ikke er anvendt, til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den resterende del af salgsprovenuet og øvrige midler anvendes til ferieformål, jf. § 2, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Der kan aldrig tilbageføres midler til fondens stifter.

Bestyrelsen for Randers og Samsø kommuners Feriefond

Dato:  1. september 2015
Formand: Birgitte Frank
Næstformand: Karsten Madsen
Kasserer: Kaj Lindum
Bestyrelsesmedlemmer: Alex von der Lippe (Samsø). Hanne Blaabjerg, Michael Ross, Hanne Buch